Spoorzone Dordrecht

Spoorzone Dordrecht
Vooral starters op de woningmarkt en inwoners met midden en hoge inkomens staan te springen om een woning in Dordrecht. Is daar nog wel plaats voor? Het antwoord is “ja”. Dordrecht kiest bewust voor binnenstedelijke ontwikkeling en transformatie. We willen kwaliteit toevoegen. Dit vraagt de nodige creativiteit en lef en langdurige samenwerking met marktpartijen. Net als bij andere gemeenten langs de ‘oude lijn’ Leiden – Delft – Den Haag – Rotterdam -Dordrecht, bieden locaties in de spoorzone de mooiste kansen. De spoorzone krijgt een forse impuls door transformatie van kantoor- naar nieuwe woon- en werkplekken dichtbij het centraal station. Er komen nieuwe woningen in het gebied van het Maasterras in Dordrecht en Zwijndrecht, de stationsomgeving, de Spuiboulevard, het Leerpark, het Gezondheidspark tot en met Amstelwijck.

Slim combineren

De plekken die voor woningbouw zijn aangewezen, hebben allemaal al een functie. Als je daar bouwt, dan begin je dus niet met een blanco canvas. We moeten slimme combinaties maken met wat er al is en ook innovatief laten bouwen. En soms moeten er wat hobbels worden weggenomen.

Het is aan ons om de geschikte bouwlocaties aan te wijzen, het is aan ontwikkelaars om daar kansen te zien en projecten te ontwikkelen. Samen maken we Dordrecht!

Volop kansen voor investeerders! 

De stad kenmerkt zich door een rijke traditie van samenwerking. Dat biedt kansen voor ondernemers, investeerders en vastgoedontwikkelaars die waarde willen toevoegen aan de regionale economie en aan de stad. Dordrecht heeft bovendien de schaal om snel te kunnen handelen en de flexibiliteit om de vraag vanuit de markt centraal te stellen. Een team van gemeentelijke projectleiders en accountmanagers helpen met het realiseren van uw ambities, met oog voor realiteit en het DNA van de stad. Ze leggen verbindingen en vormen een éénduidig aanspreekpunt binnen de gemeente: een one stop shop.

Graag kijken wij samen met u ver vooruit. We heten u dan ook graag welkom in onze prachtige stad!

De ambities van Dordrecht worden met name zichtbaar in de (her)ontwikkeling van de spoorzone. De spoorzone bestrijkt het gebied van het Maasterras Dordrecht/Zwijndrecht, de stationsomgeving/Spuiboulevard en het Leerpark/Gezondheidspark (campusontwikkeling) tot aan Amstelwijck. Het gaat om een integraal programma met verschillende type milieus, variërend van hoog stedelijk gebied tegen de binnenstad, tot aan woningbouw op Amstelwijck. Gebieden met elk een eigen kleur en functie, maar met het spoor en het toekomstige hoogwaardige light rail systeem als vanzelfsprekende verbinding met de rest van de Randstad.

Veel van deze gebieden zijn al volop in ontwikkeling, met onder meer de transformatie van kantoorgebouwen naar eigentijdse locaties waarin met wonen, werken en horeca verschillende functies samenkomen. Daarnaast vindt op het Leerpark een campusontwikkeling plaats, met toegepaste innovatie, ondernemerschap en onderwijs. Als stad en regio proberen we hiermee volop in te spelen op toekomstige vraag van de bedrijfsleven in de kanteling naar een kennis gedreven maakindustrie. Tegelijkertijd maken we als stad ook werk van de toenemende zorgvraag met een clustering van hoogwaardig zorgaanbod.

De regio heeft haar ambities gebundeld in de Groeiagenda 2030, die inzet op 30.000 extra banen en 25.000 extra woningen in ongeveer 20 jaar tijd. Net als elders in de Randstad liggen er daarom ook voor Dordrecht uitdagende grootschalige binnenstedelijke nieuwbouwopgaven. Daarbij gaat het primair om het toevoegen van kwalitatief hoogwaardige woonmilieus, gericht op nieuwe doelgroepen die waardevol zijn voor de stad. Die ambitie past binnen de bredere stedelijke ontwikkeling en succesvolle transformaties die reeds in gang zijn gezet.

Vóór alles kenmerkt Dordrecht zich door een rijke traditie van samenwerking. Dit biedt kansen voor ondernemers, investeerders en vastgoedontwikkelaars die waarde willen toevoegen aan de regionale economie en aan de stad. Dordrecht heeft bovendien de schaal en organisatie om snel te kunnen handelen. Een team van gemeentelijke projectleiders en accountmanagers helpt met het realiseren van uw ambities, met oog voor realiteit en het DNA van de stad. Ze leggen verbindingen en vormen een éénduidig aanspreekpunt binnen de gemeente. We nodigen u dan ook van harte uit om mee te ontwikkelen aan onze topprojecten binnen de spoorzone: Gezondheidspark, Leerpark, Spuiboulevard, businesspark Amstelwijck, Amstelwijck Noord en Maasterras.

Wonen

De historische binnenstad van Dordrecht telt talloze monumenten en heeft stedelijke voorzieningen die regionaal en vaak ook landelijk onderscheidend zijn. Er is een onderscheidend cultureel aanbod met ondermeer het Dordrechts Museum, Energiehuis, Hofkwartier, The Movies en het nieuwe Kinepolis.

De horeca groeit flink, zowel in cijfers als in kwaliteit. Inwoners kunnen rekenen op hooggespecialiseerde zorg in het Albert Schweitzer ziekenhuis; één van de beste ziekenhuizen van Nederland. sporters komen af op mondiale toernooien in onze sportboulevard: het grootste multifunctionele sportcomplex van Nederland.

Met deze voorzieningen en de aanwezigheid van grote landelijke winkelketens, geeft Dordrecht ook invulling aan zijn sterke centrumpositie binnen de Drechtsteden met in totaal zo’n 300.000 inwoners. Er is een goed waterbussysteem tussen de gemeenten, met de rivieren als verbinding. De Nationale Erfgoedprijs en onze grote sprongen in de landelijke Woonaantrekkelijkheidsindex zijn tekenen dat de inzet en investeringen van de gemeente, beleggers, ontwikkelaars en het bedrijfsleven vruchten afwerpen.

Innovatie & Verduurzaming

De kracht om te vernieuwen en te verbinden zie je zowel in het heden als verleden van Dordrecht terug. Vandaag de dag in de unieke bestuurlijke samenwerking in de regio en de cross-overs tussen bijvoorbeeld aerospace en maritime. Deze zijn ontstaan door de unieke samenkomst van deze topsectoren binnen de regio.

Tradities en vakkennis worden hoog gewaardeerd en verrijkt met nieuwe inzichten. Voorbeelden zijn het Eiland van Dordrecht als living lab waar geëxperimenteerd wordt met wateropgaven, gekoppeld aan het Deltaprogramma, building with nature (Ecoshape) en de Leerpark-campus waar onderwijs en bedrijven die samenwerken aan toegepaste innovaties voor de industrie 4.0. De Duurzaamheidsfabriek, het innovatiecentrum binnen het leerpark, is recent aangewezen als landelijk Fieldlab smart Industry. Dit biedt een unieke omgeving voor prototyping en testing voor het regionale bedrijfsleven en creëert een valorisatieomgeving en legt verbindingen met het onderwijs. De Duurzaamheidsfabriek wordt daarnaast nog meer de spil in het netwerk van de maritieme hotspots, waar bedrijven samen werken aan open innovatie.

Economie & Bereikbaarheid

Dordrecht maakt deel uit van de Maritieme topregio Drechtsteden; een samenwerkingsverband van zeven gemeenten met een gedeelde identiteit en ambitie. Die ambitie vertaalt zich onder meer in een integrale regionale investeringsagenda op het gebied van woon, werk en leefklimaat. Een Economic Development board, waarin de top van het bedrijfsleven en onderwijs zijn vertegenwoordigd, helpt bij het organiseren van het investerend vermogen. Belangrijke pijlers in onze economie zijn handel, de maakindustrie en in toenemende mate leisure met de historische binnenstad, en de verbinding met het Werelderfgoed Kinderdijk en de Nationaal Park De Biesbosch.

Dordrecht speelt een belangrijke rol in de ontsluiting van Nederland als hét maritieme centrum van Europa en is een natuurlijk onderdeel van de Maritieme Delta: het gebied dat loopt tot en met de mainport Rotterdam en de tweede Maasvlakte. Hier komen vrijwel alle disciplines samen: van water- en scheepsbouw tot offshore maritieme dienstverlening. Hiermee draagt de regio bij aan de Nederlandse economie, maar ook aan duurzame stedelijke delta’s wereldwijd. In toenemende mate ontstaan er in de regio ook cross-overs tussen het maritieme cluster en andere sectoren, zoals de zorg en aerospace.

Binnen de Maritime Delta heeft Dordrecht een strategische positie op de as Rotterdam- Antwerpen. Als onderdeel van het havenindustrieel complex van mainport Rotterdam, vormen de Dordtse zeehaven en het westelijk gelegen bedrijventerrein,onder de gezamenlijke noemer Westelijke Dordtse Oever, een ware gateway to Europe. Zowel via het water, de weg als het spoor zijn er uitstekende verbindingen met het achterland. Mainport Rotterdam is op slechts 15 minuten afstand en Schiphol Airport, Amsterdam en Antwerpen zijn bereikbaar binnen het uur. Niet voor niets investeert het Havenbedrijf Rotterdam de komende jaren flink in de Dordtse zeehaven.